یارضا

درزمین طوس کوی کبریا دارد رضا

بارگاهی بس عظیم و با صفا دارد رضا

 

دردمندا درد خود را صادقانه ذکر کن

در کنار مرقدش دارالشفا دارد رضا

 

برمشام جان رسد بوی بهشت از تربتش

آری آری جنتی در زیر پا دارد رضا

 

لحظه های عاشقی گل میکند در سینه ها

بر عموم عاشقان لطف و عطا دارد رضا

 

هر سلام زائران را پاسخی فوری دهد

چونکه مولائی رئوف است و وفا دارد رضا

 

کاش من هم کفشداربارگاهش میشد م

زیر کفش زائرانش توتیا دارد رضا

 

گنبدش از دور دارد جلوه ایی بس با شکوه

روبروی صحن؛ ایوان طلا دارد رضا

 

در غریبی جان سپردن بهر او هم ارث شد

چونکه جدی چون غریب کربلا دارد رضا

/ 0 نظر / 13 بازدید